humanskyone | UGO RONDINONE


humanskyone, 2022

polyurethane, paint
217 cm × 87 cm × 66 cm